ARCHÍV:  Dokumenty "starého" SRPŠ (2007 - 09/2015)  • Šk. rok 13/14

  • r. 12/13

  • r. 11/12

  • r. 10/11

  • r. 09/10

  • r. 08/09

  • r. 07/08

  • r. 06/07

  • r. 05/06

  • r. 04/05


Naše SRPŠ v minulém školním roce 2013-2014 hospodařilo s příjmy 118 292 Kč, přičemž samotné příspěvky SRPŠ (tj. peníze rodičů a žákù ZŠ a dětí z MŠ starší odd.) činily pouze 21% z této částky (25 200 Kč), 17% z této částky (20 000 Kč) činila dotace z OÚ. Zbytek – tzn. 62% (73 092 Kč) činil kumulovaný čistý zisk ze všech akcí pořádaných SRPŠ během roku.


Celkový stav fondu SRPŠ při ZŠ a MŠ v H. Moštěnici činí ke dni 29.9.2014 celkem 76 187 Kč,-

Snad tento výsledek hospodaření našeho SRPŠ poslouží:

   alespoň jako malá satisfakce a zadostiučinění pro všechny ty členy/sympoatizanty, kteří se alespoň jednou se nějak podíleli na přípravì akce SRPŠ.

  jako pádná odpoveď pro nìkteré občany (a to i rodiče), kteří je uštěpačně říkají „na co je mi nějaké SRPŠ, nebudu přece nic platit do SRPŠ, zákon mi nic takového neukládá atd. Ale všechny výše uvedené peníze jsou zpět „investovány“ do školy a školky, do akcí, na dopravy, vyučovací pomùcky  – viz vyúčtování.

  k inspiraci (či vyvolání mírné závisti) jiných organizací typu SRPŠ, které v podstatě existují jen jako papírově-účetní formální sdružení - vyberou se nějaké příspěvky SRPŠ a pak se to nějak přerozdělí zpět do školy a je hotovo.  

Naše SRPŠ v minulém školním roce 2012-2013 hospodaøilo s pøíjmy 102 107 Kè, pøièemž samotné pøíspìvky SRPŠ (tj. peníze rodièù žákù ZŠ a dìtí z MŠ starší odd.) èinily pouze 23% z této èástky (23 700 Kè), 10% z této èástky (10 000 Kè) èinila dotace z OÚ. Zbytek – tzn. 67% (68 407 Kè) èinil kumulovaný èistý zisk ze všech akcí poøádaných SRPŠ bìhem roku.


Celkový stav fondu SRPŠ pøi ZŠ a MŠ v H. Moštìnici èiní ke dni 28.8.2013 celkem 82 888 Kè.

Snad tento výsledek hospodaøení našeho SRPŠ poslouží:

   alespoò jako malá satisfakce a zadostiuèinìní pro všechny ty lidièky, kteøí se alespoò jednou nìjak podíleli na pøípravì akce SRPŠ.

  jako pádná odpovìï pro nìkteré obèany (a to i rodièe), kteøí uštìpaènì øíkají „na co je mi nìjaké SRPŠ, nebudu pøece nic platit do SRPŠ, zákon mi nic takového neukládá atd. Ale všechny výše uvedené peníze jsou zpìt „investovány“ do školy a školky, do akcí, na dopravy, vyuèovací pomùcky  – viz vyúètování.

  k inspiraci (èi vyvolání mírné závisti) jiných organizací typu SRPŠ, které v podstatì existují jen jako papírovì-úèetní formální sdružení - vyberou se nìjaké pøíspìvky SRPŠ a nìjak se to pøerozdìlí zpìt do školy a je hotovo.  

Naše SRPŠ v minulém školním roce 2011-2012 hospodaøilo s pøíjmy 83 130 Kè, pøièemž samotné pøíspìvky SRPŠ (tj. peníze rodièù žákù ZŠ a dìtí z MŠ starší odd.) èinily pouze 26% z této èástky (21800 Kè), 6% z této èástky (5000 Kè) èinila dotace z OÚ. Zbytek – tzn. 68% (56 330 Kè) èinil kumulovaný èistý zisk ze všech akcí poøádaných SRPŠ bìhem roku.


Celkový stav fondu SRPŠ pøi ZŠ a MŠ v H. Moštìnici–tj. souèet pokladny a bankovního úètu èiní ke dni 30.9.2012 celkem 125 369 Kè.

Snad tento výsledek hospodaøení našeho SRPŠ poslouží:

   alespoò jako malá satisfakce a zadostiuèinìní pro všechny ty lidièky, kteøí se alespoò jednou nìjak podíleli na pøípravì akce SRPŠ.

  jako pádná odpovìï pro nìkteré obèany (a to i rodièe), kteøí uštìpaènì øíkají „na co je mi nìjaké SRPŠ, nebudu pøece nic platit do SRPŠ, zákon mi nic takového neukládá atd. Ale všechny výše uvedené peníze jsou zpìt „investovány“ do školy a školky, do akcí, na dopravy, vyuèovací pomùcky  – viz vyúètování.

  k inspiraci (èi vyvolání mírné závisti) jiných organizací typu SRPŠ, které v podstatì existují jen jako papírovì-úèetní formální sdružení - vyberou se nìjaké pøíspìvky SRPŠ a nìjak se to pøerozdìlí zpìt do školy a je hotovo.  

Naše SRPŠ v minulém školním roce 2010-2011 hospodaøilo s pøíjmem 70 285 Kè, pøièemž samotné pøíspìvky SRPŠ (tj. peníze rodièù žákù ZŠ a dìtí z MŠ starší odd.) èinily pouze 27% z této èástky (19000 Kè), 7% z této èástky (5000 Kè) èinila dotace z OÚ. Zbytek – tzn. 66% (46 285 Kè) èinil kumulovaný èistý zisk ze všech akcí poøádaných SRPŠ bìhem roku.


Celkový stav fondu SRPŠ pøi ZŠ a MŠ v H. Moštìnici–tj. souèet pokladny a bankovního úètu èiní ke dni 1.9.2011 celkem 119 140 Kè.


Snad tento výsledek hospodaøení našeho SRPŠ poslouží:

   alespoò jako malá satisfakce a zadostiuèinìní pro všechny ty lidièky, kteøí se alespoò jednou nìjak podíleli na pøípravì akce SRPŠ.

  jako pádná odpovìï pro nìkteré obèany (a to i rodièe), kteøí uštìpaènì øíkají „na co je mi nìjaké SRPŠ, nebudu pøece nic platit do SRPŠ, zákon mi nic takového neukládá atd. Ale všechny výše uvedené peníze jsou zpìt „investovány“ do školy a školky, do akcí, na dopravy, vyuèovací pomùcky  – viz vyúètování.

  k inspiraci (èi vyvolání mírné závisti) jiných organizací typu SRPŠ, které v podstatì existují jen jako papírovì-úèetní formální sdružení - vyberou se nìjaké pøíspìvky SRPŠ a nìjak se to pøerozdìlí zpìt do školy a je hotovo.  Naše SRPŠ v minulém školním roce 2009-2010 hospodaøilo s èistým pøíjmem 70 044 Kè, pøièemž samotné pøíspìvky SRPŠ (tj. peníze rodièù žákù ZŠ a dìtí z MŠ starší odd.) èinily pouze 25% z této èástky (17 500 Kè).

Zbytek – tzn. 52 544 Kè,- èinil kumulovaný èistý zisk ze všech tøech akcí SRPŠ poøádaných bìhem roku.

Celkový stav fondu SRPŠ pøi ZŠ a MŠ v H. Moštìnici–tj. souèet pokladny a bankovního úètu èiní ke dni 4.9.2010 celkem 106 654 Kè.Snad tento výsledek hospodaøení našeho SRPŠ poslouží:

   alespoò jako malá satisfakce a zadostiuèinìní pro všechny ty lidièky, kteøí se alespoò jednou nìjak podíleli na pøípravì akce SRPŠ.

  jako pádná odpovìï pro nìkteré obèany (a to i rodièe), kteøí uštìpaènì øíkají „na co je mi nìjaké SRPŠ, nebudu pøece nic platit do SRPŠ, zákon mi nic takového neukládá atd. Ale všechny výše uvedené peníze a není to málo (52544 + 17500 Kè), jsou postupnì zpìt „investovány“ do školy a školky, do akcí, na dopravy, vyuèovací pomùcky  – viz vyúètování.

  k inspiraci (èi vyvolání mírné závisti) jiných organizací typu SRPŠ, které v podstatì existují jen jako papírovì-úèetní formální sdružení - vyberou se nìjaké pøíspìvky SRPŠ a nìjak se to pøerozdìlí zpìt do školy a je hotovo.  
Naše SRPŠ ve školním roce roce 2008-2009 hospodaøilo s èistým pøíjmem 92 229 Kè, pøièemž samotné pøíspìvky SRPŠ (tj. peníze rodièù žákù ZŠ a dìtí z MŠ starší odd.) èinily pouze 20% z této èástky (18 570 Kè,-).

Zbytek – 73 659 Kè,- èinil kumulovaný èistý zisk ze všech akcí SRPŠ, což je vùbec dosud nejlepší výsledek hospodaøení v celé historii SRPŠ v Horní Moštìnici !


Celkový stav fondu SRPŠ pøi ZŠ a MŠ v H. Moštìnici–tj. souèet pokladny a bankovního úètu èiní ke dni 11.11.2009 celkem 145 937 Kè.Okamžitì je ale nutné zdùraznit, že tento zisk byl vyprodukován úzkou skupinkou stále stejných nadšených, by již notnì okoukaných tváøí – však staèí se podívat na databázi docházky èlenù na akce SRPŠ, kdo za to všechno mùže.

Tento rekordní výsledek je ovšem vykoupen „zabitými“ víkendy, neustálým zaøizováním a shánìním všeho možného. Jakmile jedna akce koneènì skonèí - již se rýsuje další akce ...

Snad tento rekordní výsledek hospodaøení našeho SRPŠ poslouží:

  alespoò jako malá satisfakce a zadostiuèinìní pro všechny ty lidièky, kteøí se alespoò jednou nìjak podíleli na pøípravì akce SRPŠ.

  jako pádná odpovìï pro nìkteré obèany (a to i rodièe), kteøí uštìpaènì øíkají „na co je mi nìjaké SRPŠ, nebudu pøece nic platit do SRPŠ, zákon mi nic takového neukládá atd. Ale všechny výše uvedené peníze a není to málo (73659+18570Kè), jsou postupnì zpìt „investovány“ do školy, školky, do akcí školy – viz vyúètování.

 k inspiraci (èi vyvolání mírné závisti) jiných organizací typu SRPŠ, které v podstatì existují jen jako papírovì-úèetní formální sdružení - vyberou se nìjaké pøíspìvky SRPŠ a nìjak se to pøerozdìlí zpìt do školy a je hotovo.   Naše SRPŠ ve školním roce 2007-2008 hospodaøilo s èistám pøíjmem 90 153 Kè, pøièemž pøíspìvky SRPŠ (tj. peníze rodièù) èinily pouze 19% z této èástky (17 200 kè,-).

Zbytek – témìø 73 000 Kè,- èinil èistý kumulovaný zisk ze všech akcí SRPŠ.


Celkový stav fondu SRPŠ pøi ZŠ a MŠ v H. Moštìnici– tj. souèet pokladny a bankovního úètu èiní ke dni 30.8.2008 celkem 87 451 Kè.Okamžitì je ale nutné zdùraznit, že tento zisk byl vyprodukován úzkou skupinkou stále stejných nadšených, by již notnì okoukaných tváøí – však staèí se podívat na databázi docházky èlenù na akce SRPŠ, kdo za to všechno mùže.

Tento rekordní výsledek je ovšem vykoupen „zabitými“ víkendy, neustálým zaøizováním a shánìním všeho možného. Jakmile jedna akce koneènì skonèí - již se rýsuje akce další...